www.vggallery.com

Ho~geldinizVincent Van Gogh Galerisi'ne ho~geldiniz. Yakla~}k 14 y}ld}r, bu sitenin Van Gogh |zerine internetteki en kapsaml} ve eksiksiz kaynak olarak kalabilmesi igin gok gal}~t}m. Sapdaki tablo sitenin t|m igeripini detayl} olarak gvstermektedir. Gururla svyleyebilirim ki Van Gogh'un eserlerinin ve mektuplar}n}n 100% '|n| bu sitede bar}nd}rmak ve gvsterebilmek ayr}cal}p}na sahibim. Sayfalarda gezdikge gvrecekleriniz binlerce saatlik bir emepin sonuglar}d}r. Ama bu sadece bir ba~lang}g . . . .

D|zenli olarak yeni deperlendirmeler, analizler ve tarihsel yorumlar eklerken, diper yandan ba~ka kaynaklara ula~}lmas} igin baplant}lar igeren oldukga geni~ bir yap}y} da kurmay} amagl}yorum. Bvylece site ziyaretgileri Van Gogh'un ya~am}n}n ve sanat}n}n zengin dokusunu daha kolay ke~fedebilecekler. Vincent van Gogh Galerisi |zerinde gal}~t}kga, daha yapacak gok ~ey oldupunu farkediyorum. En igten dilepim, d|nyan}n bug|ne kadar gvrd|p| en vnemli sanatg}lardan birisi hakk}ndaki bu ke~if yolculupunuzun keyifli gegmesidir.

Site igeripi

Vpe # gevrimigi Toplam %
Resimler 864 100%
Gizimler 1,039 100%
Suluboyalar 150 100%
Grafikler 10 100%
Mektup gizimleri 133 100%
Toplam eserler 2,196 100%
Mektuplar 874 100%
Toplam gvrsel/yaz}nsal 4,023 ---
Toplam sayfa 4,382 ---

Anasayfa igin dil segenekleri:

Hollandaca, Almanca, ]talyanca, ]spanyolca . . . . .

. . . . ve 14 diper dil.

(T|rkge terc|me: Inanc Taskiran)

simgeli sayfalar T|rkge olarak da okunabilir.


Galeri Van Gogh Galerisi'nde ara

B|t|n Eserleri:

Daha fazlas} . . . .

 L|tfen bu siteyi destekleyin 


Kategoriler

Resimler (tarih s}ras}na gvre): Resimler (konusuna gvre):

Kaynaklar

Ya~amvyk|s|   |  Zamandizin   |  Fotopraf alb|m|   |  S}k Sorulan Sorular
Forum  |   Ziyaretgilerden gelenler  |   Sahte/Gergek tart}~malar}
Referanslar (Kitap, Film ve Multimedya)  |  Ar~iv   |  Linkler

Van Gogh Sergileri: 2000-2011  |  M|zayedeler
Van Gogh Temal} K|lt|rel Etkinlikler

Van Gogh haberleri  |  Te~ekk|r   |  Yazar hakk}nda


]leti~im bilgileri:

David Brooks
Toronto, Canada

brooks@vggallery.com

(Not: E-postalar}n}za herhangibir dosya eklemeyin l|tfen.)

) 1996-2014 David Brooks. T|m haklar} sakl}d}r.


Kafas} g|ncel ve gvz|lememi~ toplumsal sorunlarla me~gul, bu upurda t|m iyi kalplilipi ve t|kenmeyen enerjisiyle sava~}yor. Gabalar} bo~a gitmeyecek ama muhtemelen sonuglar}n} gvrecek kadar ya~ayamayacak, g|nk| insanlar onun resimlerinde anlatmaya gal}~t}klar}n} anlayana kadar gok geg olacak. En yetkin ressamlardan birisi ve onu anlamak benim igin bile zor, zira onu en yak}ndan tan}yan ki~iyim. Fikirleri neyin insanc}l oldupu ve insan}n d|nyaya nas}l bakmas} gerektipi gibi konular} kaps}yor, ve neler anlatmaya gal}~t}p}n}n tam olarak kavranabilmesi igin geleneklerden ve al}~kanl}klardan uzakla~mak gerekli. Bir g|n anla~}lacap}ndan eminim, sadece ne zaman olacap}n} svylemek zor.

Theo van Gogh'tan Jo'ya
Paris
9-10 ^ubat 1889


Sanat nas}l da zengin; eper ki~i sadece gvrd|klerini hat}rlayabilse, bir daha ne d|~|nce agl}p} ne de yaln}zl}k geker.

Vincent van Gogh'tan Theo'ya
Laeken
15 Kas}m 1878


Y|zlerce Van Gogh bask}s} igin: Visit Art.com