Return to the main Vincent van Gogh Gallery page

Het verzoekschrift tot opname door de inwoners van Arles


Verzoekschrift tot opname, proces verbaal en getuigenverhoor

Februari - Maart 1889

Verzoekschrift

Mijnheer de Burgemeester,

Ondergetekenden, inwoners van de stad Arles, Place Lamartine, hebben den eer U mede te delen dat de man genaamd vood (vincent), landschapschilder, Nederlands onderdaan, wonende aan het voornoemde plein, gedurende geruime tijd op verschillende manieren heeft blijk gegeven niet volledig bij zijn volle verstandelijke vermogens te zijn en zich schuldig maakte aan buitensporig drankgebruik, waarna hij werd aangetroffen in zulk een staat van bovenmatige opwinding, dat hij noch in woord, noch in daad bij zinnen was, hetgeen zeer verontrustend is voor de bewoners van de buurt, vooral voor de vrouwen en kinderen.

Ondergetekenden hebben hierbij de eer te U verzoeken, uit naam van de openbare veiligheid dat de aldus genoemde Vood teruggestuurd dient te worden naar zijn familie ofwel dat de benodigde stappen worden ondernomen om hem in een gesticht op te nemen om grotere rampspoed te voorkomen, welke op een goede dag zeker zal plaatsvinden indien wij de hiertoe geŽigende maatregelen niet treffen. Wij vertrouwen erop, Mijnheer de Burgemeester, dat U met inachtneming van onze grote bezorgdheid over dit geval, zoo vriendelijk wilt zijn aan ons verzoek de aandacht te schenken die het verdient.

Met de grootste hoogachting, Mijnheer de Burgemeester, uw dienstwillige dienaren.

Proces Verbaal

In het jaar achtienhonderdnegenentachtig en wel op zevenentwintig Februari heb ik, zijnde de Commissaris van Politie van de stad Arles, de officier van justitie, assistent van openbare aanklager van de Republiek kennis genomen van de bijgesloten petitie van de omwonenden van de Place Lamartine, verbandhoudende met gedragingen van de persoon geheten Vincent van Goghe, Nederlands onderdaan, lijdende aan krankzinnigheid, en gezien het bijgevoegde rapport van Meneer Dokter Delon, gedateerd de 7e van deze maand, vergezeld van de orders van Meneer de Burgermeester van Arles daarin verzoekend om de vaststelling van de mate van krankzinnigheid van Van Goghe, en een onderzoek hebbende ingesteld waarbij het volgende mij ter kennis is gekomen:

Getuigenverklaringen

  1. De Heer geboren A., 63 jaar, woonachtig op Avenue Montmajour 53, eigenaar van het pand welke de volgende verklaring heeft afgelegd: In mijn functie van beheerder van het huis dat wordt bewoond door de voornoemde Vincent van Goghe, was ik gisteren in de gelegenheid met hem te spreken en waar te nemen dat hij krankzinnig is geworden, en wel omdat zijn conversatie onsamenhangend en redeloos is. Verder heb ik vernomen dat deze man het bestaat vrouwen te betasten die in de buurt woonachtig zijn; hij verzekerde mij tegelijkertijd dat zij zelfs in hun eigen huis niet veilig zijn, omdat hij hun huizen binnentreedt. Tot slot is het urgent dat deze krankzinnige in een speciaal gesticht wordt opgesloten, in het bijzonder omdat de aanwezigheid van Van Goghe de openbare veiligheid in onze buurt in gevaar brengt. Verklaring geverifiŽerd, bevestigd en gesigneerd door de De Hoofdcommissaris (de handtekeningvan deze laatste, alsmede die van de getuige in kwestie hierop volgend).

  2. Madame geboren B., 32 jaar, winkelierster, woonachtig aan de Place Lamartine, welke ons het volgende vertelde: Ik woon in hetzelfde pand als de man genaamd Vincent van Goghe, die ontegenzeggelijk krankzinnig is. Deze individu kwam mijn winkel binnen en werd mij tot grote last. Hij beledigde mijn klandizie en bestond het de vrouwen uit de buurt te betasten, welke hij achtervolgde tot binnen in hun woningen. Kortom, iedereen in de buurt is beangstigd voor de aanwezigheid van de eerder voornoemde Van Goghe, hij zal zeker een gevaar worden voor de openbare veiligheid. Verklaring geverifiŽerd, bevestigd en gesigneerd door de De Hoofdcommissaris (de handtekeningen van deze laatste, alsmede die van de vrouw in kwestie hierop volgend).

  3. Madame C., 40 jaar, tabaksverkoopster, woonachtig aan de Place Lamartine, welke de verklaring van de voorgaande getuige heeft bevestigd. Verklaring geverifiŽerd, bevestigd en getekend door de Hoofdcomissaris (de handtekeningen van deze laatste, alsmede die van de getuige hierop volgend).

  4. Madame D., 42 jaar, naaister, woonachtig aan de Place Lamartine 24, welke de volgende verklaring heeft afgelegd: Genoemde Van Goghe, welke in dezelfde buurt woont als ik, is de afgelopende tijd steeds gekker geworden; iedereen in de buurt wordt ook steeds angstiger. In het bijzonder vrouwen voelen zich niet langer veilig omdat hij de vrijheid neemt hen te betasten en onzedige taal gebruikt in hun aanwezigheid. Zelf werd ik Maandag, eergisteren, voor de winkel van Madame B. door deze individu bij mijn middel vastgegrepen en in de lucht getild. Kortom, deze krankzinnige is een gevaar geworden voor de openbare veiligheid en iedereen eist zijn opname in een speciale inrichting. Verklaring geverifiŽerd, bevestigd en getekend door de Hoofdcomissaris (de handtekeningen van deze laatste, alsmede die van de getuige hierop volgend).

  5. De Heer F., 45 jaar, Cafť bediende, woonachtig aan de Place Lamartine welke heeft bevestigd dat de verklaringen afgelegd door de voorgaande getuige op waarheid berusten en oprecht zijn en verklaard niets heeft toe te voegen aan zijn getuigenis. Verklaring geverifiŽerd, bevestigd en getekend door de Hoofdcomissaris (de handtekeningen van deze laatste, alsmede die van de getuige hierop volgend volgen).

Observaties

De persoon genaamd Vincent van Goghe is werkelijk geestelijk gestoord; desalniettemin hebben wij verscheidene malen kunnen waarnemen dat deze krankzinnige heldere momenten heeft. Op dit moment is Van Goghe geen gevaar voor de openbare veiligheid, maar wij dienen er voor te zorgen dat hij het niet wordt. Alle buren zijn bang en terecht, want enkele weken geleden was de krankzinnige dermate over zijn toeren dat hij in een aanval van gekte zijn oor afsneed; een crisis die wederom en desastreus zou kunnen zijn voor iemand in zijn directe omgeving. De Hoofdcomissaris (zijn handtekening hierop volgend).

Conclusie

Uit de getuigenverklaringen en onze persoonlijke observaties vloeit voort dat de voornoemde Vincent van Goghe geestelijk labiel is geworden en dat hij schade aan de openbare veiligheid zou kunnen toebrengen; op grond hiervan adviseren wij dat er stappen worden ondernomen om deze krankzinnige in een gesticht op te nemen. . De Hoofdcomissaris (zijn handtekening hierop volgend).

Al datgene vermeld in dit rapport zijnde geheel overeenkomstig met de geldende wetten en hiertoe getekend;

In Arles op den Derde Maart Achtienhonderdnegenentachtig, De Hoofdcomissaris (handtekening hierop volgend).


Terug naar de homepage van de Van Gogh Galerij